You're on the prod environment.

Privacy

Privacy Waarborg

Om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en aan te laten sluiten bij de behoeften van haar klanten, verwerkt De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. (“NLE”) persoonsgegevens. NLE acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website(s) van groot belang. NLE houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook zorgvuldig behandeld, verwerkt en beveiligd. NLE mag hiervoor het Privacy Waarborg voeren van de DDMA. De DDMA hanteert strikte regels omtrent privacy-bescherming. Meer informatie over het Privacy Waarborg vind je hier.

NLE acht het van belang dat je volledig geïnformeerd bent over hoe jouw persoonlijke gegevens worden verzameld en/of verwerkt. Deze informatie is vastgelegd in dit privacy-statement. Als NLE dit privacy-statement wijzigt, wordt dit kenbaar gemaakt op haar website.

Welke gegevens verkrijgt NLE?

NLE verkrijgt onder meer je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, betalingsgegevens, verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van je aansluiting(en) en andere gegevens van je netbeheerder, eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing en overige gegevens, waaronder gegevens die je zelf aan NLE verstrekt.

Verwerking van (persoons)gegevens

De verwerking van jouw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. NLE kan hiervoor, met jouw toestemming (voor zover dat vereist is), persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doelen:

 • De levering van de diensten en producten
  NLE gebruikt jouw gegevens, zoals je contact- en betalingsgegevens, voor het opzetten en onderhouden van de diensten en eventuele producten. Je kunt hierbij denken aan het aangaan en uitvoeren van je energiecontract (of een contract voor een andere dienst) of het bieden van service. Ook worden je gegevens verwerkt voor de administratie, zoals voor het factuur- en incassoproces of het toetsen van je kredietwaardigheid bij derden.
 • Verbetering van de diensten en producten
  Om een zo goed mogelijke klantenservice te bieden is het mogelijk dat klantcontact (waaronder mondelinge en schriftelijke communicatie) ten behoeve hiervan wordt geanalyseerd door een hiertoe ingeschakelde derde. Op basis van deze informatie kan NLE verbeterpunten ontdekken en uitvoeren. Ook is het mogelijk dat je wordt gevraagd mee te doen aan een onderzoek over onder meer de diensten of klantenservice van NLE.
 • Marketing en communicatie
  NLE is continu in beweging. Als er nieuwe diensten of producten of leuke acties beschikbaar komen die jou mogelijk interesseren, dan brengt NLE je daar graag van op de hoogte. Uiteraard kun je jouw marketingvoorkeuren zelf aanpassen. Hiernaast kan NLE op basis van jouw gegevens relevante informatie aan je tonen, bijvoorbeeld op de website of in een e-mail.
 • Diensten en producten van derden
  Het is mogelijk dat NLE, terwijl je gebruikt maakt van de diensten en producten van NLE, aanbiedingen aan je voorlegt van eventuele partners van NLE, zoals adverteerders, promotors, applicatieproviders of app-stores. Als je gebruikmaakt van dergelijke aanbiedingen of een transactie aangaat, dan kan NLE relevante gegevens verzamelen en doorgeven aan de partners waarvan de promoties of transacties afkomstig zijn. Voor het gebruik van je gegevens door partners geldt hun eigen privacy-beleid. Het is belangrijk dat je dit eveneens raadpleegt.
 • Voldoen aan (wettelijke) verplichtingen
  NLE kan wettelijk verplicht worden om bepaalde persoonsgegevens bekend te maken in het kader van een juridisch proces of indien handhavende instanties (zoals een toezichthouder) dit vereisen. Het is mogelijk dat deze persoonsgegevens hiervoor door NLE bekend worden gemaakt zonder je hiervan op de hoogte te brengen en zonder je (voorafgaande) toestemming. Daarnaast kan het verwerken van persoonsgegevens nodig zijn bij het doen uitvoeren van een audit.

Aan wie kunnen deze (persoons)gegevens eventueel bekend worden gemaakt?

 • NLE kan jouw gegevens delen met de aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder haar dochtermaatschappijen NLEx B.V. en PowerX B.V. (gezamenlijk: “de NLE-groep”). In dat geval worden jouw persoonsgegevens onder dezelfde regels zoals vastgelegd in dit privacy-statement verwerkt.
 • Werknemers binnen de NLE-groep
  Aan (een beperkte groep) werknemers binnen de NLE-groep wordt toegang tot jouw persoonsgegevens verleend voor zover dat nodig is om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • (Verkoop)partners
  Als je via een van de verkooppartners van de NLE-groep klant wordt, of je gaat via NLE in op een aanbieding die door een partner wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat NLE bepaalde persoonsgegevens aan die partners bekendmaakt. Uiteraard zijn dit beperkte gegevens en worden de gegevens enkel verstrekt indien dit strikt noodzakelijk is.
 • Andere derden (zoals monteurs e.d.)
  NLE kan ook persoonsgegevens delen met zorgvuldig geselecteerde derden, als het delen van de gegevens noodzakelijk is voor het leveren of uitvoeren van de diensten en/of producten. Dit is bijvoorbeeld in het geval je kiest voor installatie van de door jou gekozen diensten via een monteur of wanneer NLE bij achterstallige betalingen een incassobureau inschakelt. Ook voor het toetsen van je kredietwaardigheid kan NLE je gegevens delen met derden. NLE eist van deze derden dat de persoonsgegevens die met hen worden gedeeld, vertrouwelijk worden behandeld en enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Gebruik van cookies

De websites van de NLE-groep plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de websites van de NLE-groep beter te laten functioneren, gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek van de websites te monitoren. Er kunnen geen persoonsgegevens uit cookies worden herleid.

Indien gewenst kun je cookies uitzetten via je browser, maar houd er wel rekening mee dat een deel van de functionaliteit van de website(s) van de NLE-groep eventueel niet beschikbaar kan zijn en dat het kan voorkomen dat je geen gebruik kunt maken van onderdelen, zoals bijvoorbeeld Mijn NLE.

Geplaatste cookies kun je zelf verwijderen omdat deze op jouw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van jouw browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Tevens kun je op www.youronlinechoices.com terecht voor informatie over je cookies. Je kunt hier per specifieke aanbieder gebruik maken van de "opt-out"-mogelijkheid (afmeldoptie) zodat cookies van die specifieke aanbieder niet langer worden toegestaan.

NLE vindt het belangrijk dat je weet welke cookies de website(s) van de NLE-groep plaatsen, hoe ze werken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Je vindt een overzicht van de cookies hier.

Inzage, wijziging of verwijdering

Het is mogelijk dat je wilt weten of NLE persoonsgegevens van jou verwerkt. Je kunt dit verzoek indienen, waarna je uiterlijk binnen vier weken wordt geïnformeerd of dit het geval is. Indien NLE inderdaad jouw persoonsgegevens verwerkt, ontvang je een overzicht welke gegevens dit betreft, alsmede een beschrijving van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt en eventueel aanvullende informatie over de herkomst van de gegevens.

Je kunt eventueel een verzoek indienen voor het verbeteren, aanvullen, wijzigen, afschermen of verwijderen van persoonsgegevens indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of op enige wijze in strijd met wet- of regelgeving worden verwerkt. NLE zal je uiterlijk binnen vier weken na je verzoek informeren of je verzoek kan worden geaccepteerd en zal, bij goedkeuring, je verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Als je informatie over de diensten of producten van de NLE-groep niet langer wilt ontvangen of niet langer wilt dat jouw gegevens met eventuele derden worden gedeeld, kun je dit kenbaar maken aan NLE. Het gebruik van jouw gegevens voor die doeleinden zal dan direct worden beëindigd.

Voor bovengenoemde verzoeken en eventuele andere vragen over de wijze waarop NLE omgaat met jouw persoonsgegevens kun je dat aan ons doorgeven met behulp van het contactformulier.

Meld je je af of verzoek je NLE om (sommige) gegevens te verwijderen/niet meer te gebruiken, is het mogelijk dat bepaalde diensten en producten niet meer aan je kunnen worden geleverd.