Privacy statement

Privacy-statement

Om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en aan te laten sluiten bij de behoeften van haar klanten, verwerkt NLEˣ B.V. (“NLEˣ”) persoonsgegevens. NLEˣ acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook zorgvuldig behandeld, verwerkt en beveiligd. NLEˣ houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.  

NLEˣ acht het van belang dat je volledig geïnformeerd bent over hoe jouw persoonlijke gegevens worden verzameld en/of verwerkt. Deze informatie is vastgelegd in dit privacy-statement. Als NLEˣ dit privacy-statement wijzigt, wordt dit kenbaar gemaakt op haar website.

Welke gegevens verkrijgt NLEˣ?

NLEˣ verkrijgt onder meer je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboorte-datum, bankrekeningnummer, betalingsgegevens, verbruiksgegevens, verkeers- en locatiegegevens, gebruikersinformatie (ip-adressen, internetdata en vaste en mobiele telefonie-data), eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing en overige gegevens, waaronder gegevens die je zelf aan NLEˣ verstrekt.  

Verwerking van (persoons)gegevens

De verwerking van jouw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. NLEˣ kan hiervoor, met jouw toestemming (voor zover dat vereist is), persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doelen:

 • De levering van de diensten en producten
  NLEˣ gebruikt jouw gegevens, zoals je contact- en betalingsgegevens, voor het opzetten en onderhouden van de diensten en eventuele producten. Je kunt hierbij denken aan het aangaan en uitvoeren van je Alles-in-1-contract (of een contract voor een andere (telecommunicatie)dienst) of het bieden van service op technisch gebied. Ook worden je gegevens verwerkt voor de administratie, zoals voor het factuur- en incassoproces of het toetsen van je kredietwaardigheid bij derden.
 • Verbetering van de diensten en producten
  Om een zo goed mogelijke klantenservice te bieden is het mogelijk dat klantcontact (waaronder mondelinge en schriftelijke communicatie) ten behoeve hiervan wordt geanalyseerd door een hiertoe ingeschakelde derde. Op basis van deze informatie en van algemene gebruikersinformatie kan NLEˣ verbeterpunten ontdekken en uitvoeren. Ook is het mogelijk dat je wordt gevraagd mee te doen aan een onderzoek over onder meer de diensten of klantenservice van NLEˣ.
 • Marketing en communicatie
  NLEˣ is continu in beweging. Als er nieuwe diensten of producten of leuke acties beschikbaar komen die jou mogelijk interesseren, dan brengt NLEˣ je daar graag van op de hoogte. Uiteraard kun je jouw marketingvoorkeuren zelf aanpassen. Hiernaast kan NLEˣ op basis van jouw gegevens relevante informatie aan je tonen, bijvoorbeeld op de website of in een e-mail. Dit geldt voor aanbiedingen, maar ook voor eventuele storingen in het gebied van jouw postcode.
 • Diensten en producten van derden
  Het is mogelijk dat NLEˣ, terwijl je gebruikt maakt van de diensten en producten van NLEˣ, aanbiedingen aan je voorlegt van eventuele partners van NLEˣ, zoals adverteerders, promotors, applicatieproviders of app-stores. Als je gebruikmaakt van dergelijke aanbiedingen of een transactie aangaat, dan kan NLEˣ relevante gegevens verzamelen en doorgeven aan de partners waarvan de promoties of transacties afkomstig zijn. Voor het gebruik van je gegevens door partners geldt hun eigen privacy-beleid. Het is belangrijk dat je dit eveneens raadpleegt.
   
 • Voldoen aan (wettelijke) verplichtingen
  NLEˣ kan wettelijk verplicht worden om bepaalde persoonsgegevens bekend te maken in het kader van een juridisch proces of indien handhavende instanties (zoals een toezichthouder) dit vereisen. Het is mogelijk dat deze persoonsgegevens hiervoor door NLEˣ bekend worden gemaakt zonder je hiervan op de hoogte te brengen en zonder je (voorafgaande) toestemming. Daarnaast kan het verwerken van persoonsgegevens nodig zijn bij het doen uitvoeren van een audit.

 

Aan wie kunnen deze (persoons)gegevens eventueel bekend worden gemaakt?

 • NLEˣ kan jouw gegevens delen met alle entiteiten die onder de controle vallen van haar moedermaatschappij De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. (“NLE”) (gezamenlijk: “de NLE-groep”). In dat geval worden jouw persoonsgegevens onder dezelfde regels zoals vastgelegd in dit privacy-statement verwerkt.
 • Werknemers binnen de NLE-groep
  Aan (een beperkte groep) werknemers binnen de NLE-groep wordt toegang tot jouw persoonsgegevens verleend voor zover dat nodig is om hun taken naar behoren uit te voeren.
   
 • (Verkoop)partners
  Als je via een van de verkooppartners van de NLE-groep klant wordt, of je gaat via NLEˣ in op een aanbieding die door een partner wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat NLEˣ bepaalde persoonsgegevens aan die partners bekendmaakt. Uiteraard zijn dit beperkte gegevens en worden de gegevens enkel verstrekt indien dit strikt noodzakelijk is.
   
 • Andere derden (zoals monteurs e.d.)
  NLEˣ kan ook persoonsgegevens delen met zorgvuldig geselecteerde derden, als het delen van de gegevens noodzakelijk is voor het leveren of uitvoeren van de diensten en/of producten. Dit is bijvoorbeeld in het geval je kiest voor installatie van de door jou gekozen diensten via een monteur of wanneer NLEˣ bij achterstallige betalingen een incassobureau inschakelt. Ook voor het toetsen van je kredietwaardigheid kan NLE je gegevens delen met derden. NLEˣ eist van deze derden dat de persoonsgegevens die met hen worden gedeeld, vertrouwelijk worden behandeld en enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Gebruik van cookies

De websites van de NLE-groep plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de websites van de NLE-groep beter te laten functioneren, gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek van de websites te monitoren. Er kunnen geen persoonsgegevens uit cookies worden herleid.


Indien gewenst kun je cookies uitzetten via je browser, maar houd er wel rekening mee dat een deel van de functionaliteit van de website(s) van de NLE-groep eventueel niet beschikbaar kan zijn en dat het kan voorkomen dat je geen gebruik kunt maken van onderdelen, zoals bijvoorbeeld Mijn NLE.

Geplaatste cookies kun je zelf verwijderen omdat deze op jouw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van jouw browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Tevens kun je op www.youronlinechoices.com terecht voor informatie over je cookies. Je kunt hier per specifieke aanbieder gebruik maken van de "opt-out"-mogelijkheid (afmeldoptie) zodat cookies van die specifieke aanbieder niet langer worden toegestaan.

NLEˣ vindt het belangrijk dat je weet welke cookies de website(s) van de NLE-groep plaatsen, hoe ze werken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Je vindt een overzicht van de cookies op www.nle.nl/alles-in-1/cookies.

Inzage, wijziging of verwijdering

Het is mogelijk dat je wilt weten of NLEˣ persoonsgegevens van jou verwerkt. Je kunt dit verzoek indienen, waarna je uiterlijk binnen vier weken wordt geïnformeerd of dit het geval is. Indien NLEˣ inderdaad jouw persoonsgegevens verwerkt, ontvang je een overzicht welke gegevens dit betreft, alsmede een beschrijving van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt en eventueel aanvullende informatie over de herkomst van de gegevens.

Je kunt eventueel een verzoek indienen voor het verbeteren, aanvullen, wijzigen, afschermen of verwijderen van persoonsgegevens indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of op enige wijze in strijd met wet- of regelgeving worden verwerkt. NLEˣ zal je uiterlijk binnen vier weken na je verzoek informeren of je verzoek kan worden geaccepteerd en zal, bij goedkeuring, je verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Als je informatie over de diensten of producten van de NLE-groep niet langer wilt ontvangen of niet langer wilt dat jouw gegevens met eventuele derden worden gedeeld, kun je dit kenbaar maken aan NLEˣ. Het gebruik van jouw gegevens voor die doeleinden zal dan direct worden beëindigd.

Voor bovengenoemde verzoeken en eventuele andere vragen over de wijze waarop NLEˣ omgaat met jouw persoonsgegevens kun je dat aan ons doorgeven met behulp van het contactformulier op onze website (www.nle.nl/klantenservice/contactformulier).

Meld je je af of verzoek je NLEˣ om (sommige) gegevens te verwijderen/niet meer te gebruiken, is het mogelijk dat bepaalde diensten en producten niet meer aan je kunnen worden geleverd.