You're on the prod environment.

Privacy-statement

Privacy-statement

Privacy Waarborg

NLE verwerkt persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van NutsServices B.V. Door de aard van onze dienstverlening beschikt NLE over bepaalde gegevens van je. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens NLE verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden.

Wij zien graag dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens. NLE gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens voldoet dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Hierbij respecteren wij bovendien je privacy, door (onder andere) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens onder de verantwoordelijkheid van NutsServices B.V.

Verwerking

NLE verwerkt de door (potentiële) klanten verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) én data verkregen vanuit het bezoek en gebruik van de websites van NLE, waaronder www.nle.nl.

Wil je meer weten? Hieronder lees je meer over hoe we met de persoonsgegevens en data omgaan.

1. Wanneer verzamelt NLE persoonsgegevens?

NLE verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een leveringsovereenkomst, bij het uitlezen van je meterstanden, als je contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of chat, als je onze website bezoekt of als je op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt NLE?

Wanneer je klant wordt van NLE verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet NLE ook als je informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via Facebook, met ons chat op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor de levering van elektriciteit en gas, zoals het elektriciteits- en gasverbruik, de EAN-code en aansluitwaarde van je aansluiting(en) en het metertype.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, kan NLE aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt voor je bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door NLE worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date. Op het moment dat een aanvraag voor een leveringsovereenkomst wordt ingediend, worden je gegevens daarnaast verstrekt aan een handelsinformatiebureau (Economic Data Resources B.V.) voor een kredietwaardigheidscontrole.

3. Waarom verzamelt NLE persoonsgegevens?
NLE verzamelt persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen en accepteren van je aanvraag van een dienst of product;
  • het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst;
  • het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole – zoals een kredietwaardigheids- en accountantscontrole;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • risicobeheer;
  • (direct) marketingdoeleinden;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het optimaliseren van de werking van de website;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

4. Jouw rechten: correctie, inzage, verwijdering, verzet en dataportabilliteit
Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in je gegevens die door NLE worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Als je wil, kan je ook je contact-, adres- en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen (bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie). Neem hiervoor contact op met NLE via privacy@nle.nl.

Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je telefonisch of per e-mail aanbieden. Als je het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kun je dit via privacy@nle.nl aan ons doorgeven. Voor (digitale) informatie die wij je sturen, kun je je ook afmelden via de laatst gestuurde e-mail. Let wel: voor informatie die wij wettelijk verplicht zijn te versturen, zoals bijvoorbeeld een jaaropgave van je energieverbruik, kun je je niet afmelden.

Je mag ons ook vragen om je gegevens uit de database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Bijvoorbeeld: de Belastingdienst eist van ons dat wij van iedere klant (o.a.) de leveringsovereenkomst zeven jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, leggen we je uiteraard uit waarom we het in dat geval niet kunnen doen.

Wanneer je meent dat jouw privacyrechten worden geschonden door NLE, kun je daar een klacht over indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt in Nederland toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

5. Hoe beveiligt NLE persoonsgegevens?

Beveiliging

NLE neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Jouw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden (waar nodig) versleuteld verzonden aan zowel interne als bevoegde externe partijen. Een beperkte groep medewerkers van NLE heeft toegang tot jouw persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

Bewaren

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen – geanonimiseerd – eventueel langer worden bewaard voor bijv. statistische doeleinden.

Derden of verwerkers

Jouw gegevens kunnen (waar nodig en gepast) gedeeld worden met andere ondernemingen binnen het concern waartoe NLE behoort. In dat geval worden jouw persoonsgegevens onder dezelfde regels verwerkt zoals vastgelegd in deze privacyverklaring. NLE kan daarnaast bij de uitvoering van haar dienstverlening externe partijen inschakelen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dat als ‘verwerker’ voor NLE. Verwerkers van NLE kunnen ook gevestigd zijn in derde landen (waarbij NLE altijd passende waarborgen neemt). De betreffende verwerker ontvangt van NLE alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers sluiten wij een overeenkomst waarin wij dit expliciet opnemen.

6. Cookies
NLE gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn tekstbestanden die op je harde schijf worden opgeslagen met daarin informatie (bijvoorbeeld voorkeursinstellingen) om een volgend bezoek aan onze site makkelijker te maken. Wanneer je je browserinstellingen zo hebt ingesteld dat het opslaan van cookies wordt vermeden, dan is het mogelijk dat je van sommige van onze functionaliteiten of diensten op de site geen gebruik kunt maken. Welke cookies wij plaatsen en hoe je daarin een keuze kunt maken lees je op www.nle.nl/cookieverklaring.

7. Gedragscode Slimme Meters
NLE maakt gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn zogenaamde ‘kleinverbruikmeetinrichtingen’ die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. NLE houdt zich aan deze gedragscode.

8. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan – zonder onze uitdrukkelijke toestemming – het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

9. Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan NLE via privacy@nle.nl. Vermeld in deze e-mail je naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijk) datalek.

10. Functionaris voor de gegevensbescherming
NLE heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Een FG is iemand die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. De contactgegevens van onze FG: de heer J. Peters, jakob.peters@nutsgroep.nl.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. Je kunt deze richten aan NLE via privacy@nle.nl.

Wijziging van Privacyverklaring

NLE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

8 mei 2018