You're on the prod environment.

Privacy-statement

NLE is ervan overtuigd dat een zorgvuldige en veilige omgang met (persoons)gegevens van (ex-)klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van groot belang is voor haar activiteiten. Via deze privacyverklaring leggen wij graag aan je uit hoe, wanneer en waarom persoonsgegevens binnen NLE worden verwerkt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

NLE is onderdeel van de Nuts Groep (waarvan ook Budget Thuis, met de labels Budget Energie, Budget Alles-in-1 en Budget Mobiel, onderdeel uitmaakt). Via de diensten en/of producten van de bedrijven binnen de Nuts Groep worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de gegevensverwerkingen binnen de Nuts Groep is Nuts Groep B.V., gevestigd aan de Reguliersdwarsstraat 58a, 1017 BM, de verwerkingsverantwoordelijke.

Nuts Groep heeft een functionaris gegevensbescherming (‘FG’) aangesteld: de heer J. (Jakob) Peters. De FG houdt toezicht op de naleving van privacyregels. Onze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt onze FG rechtstreeks mailen via jakob.peters@nutsgroep.nl.

2. Wanneer verzamelt NLE jouw persoonsgegevens?

NLE verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan en uitvoeren van het energiecontract, wanneer je met ons in contact treedt (bijvoorbeeld via onze klantenservice), of als je onze website bezoekt.

3. Welke soorten persoonsgegevens verwerkt NLE?

Wanneer je klant wordt bij NLE verstrek je aan ons een aantal noodzakelijke persoonsgegevens. Het gaat dan om je (bedrijfs)naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens, en bankrekeningnummer. Voor de uitvoering van je energiecontract verzamelen wij naast de hiervoor genoemde gegevens nog een aantal andere noodzakelijke gegevens, zoals: je contractgegevens (bijvoorbeeld looptijd en tarieven), verbruiksgegevens (bijvoorbeeld meterstanden), aansluitgegevens (bijvoorbeeld het type aansluiting), en betalingsgegevens (bijvoorbeeld je betaalgedrag). Sommige van deze gegevens verzamelen wij niet bij jouzelf, maar bijvoorbeeld bij de netbeheerder (bij afname van elektriciteit en/of gas), of (ingeval een kredietwaardigheidsbeoordeling wordt gemaakt) bij handelsinformatiebureaus waarmee wij werken (EDR, Experian, en (bij beoordeling van zakelijke klanten) Graydon).

Ook bij een bezoek aan onze website kan het voorkomen dat wij de beschikking krijgen over jouw persoonsgegevens (zie hierover ook onze cookieverklaring). De gegevens die wij op deze manier kunnen verzamelen zijn bijvoorbeeld gegevens over de door jou gebruikte apparatuur (bijvoorbeeld je IP-adres) of de webpagina’s die je bekijkt op onze website. Ook als je gebruik maakt van Mijn NLE, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, zoals je gebruikersnaam.

4. Grondslagen voor de verwerking van jouw gegevens

NLE verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om het energiecontract uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn wij als bedrijf gebonden aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Het kan ook zo zijn dat wij je gegevens gebruiken omdat hier een gerechtvaardigd belang mee gemoeid is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van je gegevens om onze bedrijfsvoering te verbeteren. Tenslotte kan het zijn dat wij met jouw toestemming gegevens gebruiken, bijvoorbeeld het plaatsen van cookies. Voor zover wij met jouw toestemming bepaalde gegevens van jou verwerken, kan jij je toestemming natuurlijk altijd intrekken (waarna wij de betrokken verwerkingen zullen staken).

5. Voor welke doeleinden gebruikt NLE persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de beoordeling en acceptatie van je aanvraag voor een energiecontract;
 • de uitvoering van deze contracten (bijvoorbeeld de facturatie en onderlinge communicatie);
 • de registratie voor en verdere dienstverlening via Mijn NLE;
 • kwaliteits- en opleidingsdoeleinden (bijvoorbeeld het voor een korte periode opslaan van telefoongesprekken om onze klantenservice te verbeteren);
 • de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontroles (zoals een kredietwaardigheidsbeoordeling of een accountantscontrole);
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het voldoen aan informatieverzoeken van bevoegde overheidsinstanties);
 • promotie- en marketingactiviteiten (bijvoorbeeld het doen van een verlengingsaanbod of toesturen van een aanbieding);
 • de analyse en verbetering van onze bedrijfsvoering (bijvoorbeeld het opstellen van rapportages aan de hand van klantgegevens of -profielen);
 • de optimalisatie van onze website (bijvoorbeeld door het gebruik van cookies, zie hierover ook onze cookieverklaring);
 • de ontwikkeling en verbetering van onze diensten (bijvoorbeeld door het doen van een klant- of marktonderzoek);
 • de behandeling van klachten of geschillen.

6. Hoe lang bewaart NLE persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Als je niet langer klant bij ons bent, verwijderen (of anonimiseren) wij echter niet direct al je gegevens. Voor bepaalde doelen bewaren wij gegevens namelijk nog voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld als er nog een geschil bestaat over de eindafrekening. Ook bewaren wij jouw gegevens nog voor maximaal twee jaar om je eventueel een aanbod te doen om weer klant te worden. Tenslotte zijn wij wettelijk verplicht om onze administratie voor zeven jaren te bewaren voor de Belastingdienst.

7. Met wie deelt NLE persoonsgegevens?

Binnen de Nuts Groep (zie hierboven onder kopje 1) kunnen wij voor de bovenstaande doeleinden bepaalde gegevens uitwisselen en combineren. Bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van overeenkomsten, het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant en ten behoeve van marketingdoeleinden. Dit geldt uiteraard voor zover dit binnen de wetgeving is toegestaan.

Ook is het mogelijk dat we gegevens delen met externe partijen. Het gaat dan onder andere om IT-leveranciers, incassobureaus, of wederverkopers (bijvoorbeeld om een dergelijke verkoper te belonen voor de werving van een nieuwe klant). Met dergelijke partijen maken wij altijd afspraken over de bescherming van persoonsgegevens. Ook delen wij alleen de noodzakelijke persoonsgegevens om het betreffende doeleinde te bereiken en mogen dergelijke partijen de gegevens nadrukkelijk niet gebruiken voor eigen doeleinden.

In zeldzame gevallen deelt NLE ook gegevens met externe partijen die niet binnen de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) zijn gevestigd. Vaak gaat het dan bijvoorbeeld om IT-dienstverleners. In dat geval worden altijd passende waarborgen getroffen om ervoor te zorgen dat je gegevens beschermd blijven. Hiertoe maken wij met dergelijke partijen in ieder geval contractuele afspraken, waarbij (waar nodig) de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (van de Europese Commissie) worden gehanteerd.

8. Jouw rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die NLE van je heeft gekregen. Allereerst kan je kosteloos inzage krijgen in je gegevens en deze desgewenst ook (laten) corrigeren. Ook kan je ons vragen om je gegevens te laten verwijderen. Houd hierbij wel in het achterhoofd dat wij gegevens met een bepaalde reden bewaren en daarom je verzoek vaak niet (onmiddellijk) kunnen inwilligen. In dat geval leggen wij dat uiteraard aan je uit. Je kan ons daarnaast verzoeken om een bepaalde verwerking te beperken. Ook kan je bezwaar aantekenen tegen specifieke verwerkingen. Dit kan bijvoorbeeld tegen het ontvangen van gerichte commerciële informatie over onze dienstverlening.

Voor zover deze informatie via de e-mail wordt toegestuurd kan je je overigens afmelden in de laatst gestuurde e-mail. Tenslotte kan je ons verzoeken om jouw gegevens in een machineleesbare vorm toe te sturen.

Je kunt al deze verzoeken richten aan privacy@nutsgroep.nl, waarna wij jouw verzoek zo snel mogelijk opvolgen (en uiterlijk binnen een maand).

9. Beveiliging van gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je gegevens. Zo worden jouw gegevens bewaard op beveiligde servers. Waar nodig worden jouw gegevens versleuteld verzonden. Ook zorgen we ervoor dat onze medewerkers alleen toegang tot jouw gegevens hebben voor zover dat noodzakelijk is om hun functie uit te voeren.

10. Melden van een datalek

Mocht je een inbreuk ontdekken op jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld wanneer deze toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten): informeer ons dan zo snel mogelijk via privacy@nutsgroep.nl. Wij gaan dan onmiddellijk aan de slag en informeren waar nodig de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokken personen.

11. Vraag of klacht?

Als je een vraag hebt over de verwerking door NLE van jouw persoonsgegevens, dan kan je ons altijd bereiken via privacy@nutsgroep.nl. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je gegevens, dan kan je ook direct contact zoeken met onze FG (zie hierboven onder kopje 1). Ook kan je je rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat wij deze privacyverklaring af en toe wijzigen, bijvoorbeeld als de verwerking van gegevens binnen NLE wordt aangepast. De actuele versie kan je altijd op deze website vinden. Ook is het mogelijk dat wij je informeren over (belangrijke) wijzigingen waarvan wij je graag direct op de hoogte brengen.

Laatst gewijzigd: augustus 2019